fbpx

Atrakcje
w okolicy

Rezerwacja

Pakiety

KONKURS NA NAZWĘ RESTAURACJI HOTELU WIENIAWA

UWAGA – Konkurs na nazwę restauracji Hotelu Wieniawa !!!
Pomóżcie nam wybrać wyjątkową nazwę, wyjątkowego miejsca.

Nagroda dla autora najlepszej nazwy: zaproszenie do restauracji dla 2 osób na kolację składającą się z trzech dań oraz napoi bezalkoholowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udostępnienie postu konkursowego na własnym profilu FB oraz zaproponowanie nazwy restauracji na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/HotelSPAWieniawa/jako komentarz pod ogłoszeniem o konkursie ! Regulamin konkursu dostępny pod adresem https://hotelwieniawa.com/hotel/restauracja

Regulamin konkursu
„Wymyśl nazwę restauracji !”

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu pod nazwą ” Wymyśl nazwę!” (dalej „Konkurs”) jest Hotel Wieniawa Sp. z o.o., z siedzibą w Rekowie Górnym, ul. Lipowa 24, 84-100 Rekowo Górne, posiadająca NIP: 587-161-44-00 , (dalej „Organizator”)
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.07.2018r. o godzinie 16:00, a kończy się dnia 23.07.2018 o godzinie 12:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”). Ogłoszenie wyników konkursu: 24.0572018.
§ 2 Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które:
a) mają ukończone 18 lat,
b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na wymyśleniu nazwy dla nowej restauracji hotelu Wieniawa na oficjalnym profilu FunPage hotelu Wieniawa na portalu Facebook pod postem konkursowym opublikowanym dnia 11.07.2018, (https://www.facebook.com/HotelSPAWieniawa/ ).
2. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że jakikolwiek element Zgłoszenia nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia bez przysługujących Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w ust. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
2. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń.
3. W ramach Konkursu, o ile taką decyzję podejmie Organizator, elementy przesłane przez Uczestnika będą zamieszczone przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/HotelSPAWieniawa/ .
4. Zasady konkursu:
a) Pod opublikowanym postem dnia 11.07.2018 na stronie https://www.facebook.com/HotelSPAWieniawa/ użytkownik ma za zadanie w komentarzach opublikować autorską nazwę dla nowej restauracji hotelu Wieniawa oraz udostępnić post konkursowy na własnym profilu Facebook. Każdy zgłoszony pomysł jest pomysłem autorskim i nie może naruszać praw osób trzecich, w innym przypadku osoba zgłaszająca odpowiada za naruszenie majątkowych praw autorskich.
c) O wygranej decyduje specjalnie powołana grupa 3 przedstawicieli Organizatora zwana (dalej Jury), które ocenia przysłane zgłoszenia. Nagrodzony zostanie 1 wybrany przez Jury pomysł.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o wiarygodności zgłoszeń przesłanych do Konkursu.
e) Materiały i narzędzia konkursowe są objęte prawem autorskim i jest niedozwolone, by korzystać z nich w celach innych niż te objęte Konkursem.
f) w przypadku zgłoszenia w ramach konkursu tej samej nazwy, decyduje kolejność zgłoszeń, przy preferencji zgłoszenia zgłoszonego najwcześniej.
g) Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje warunek przekazania Organizatorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia na zasadach zawartych w punkcie § 7.5 tego regulaminu (Postanowienia końcowe).
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez oznaczenie jego imienia pod postem konkursowym z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej.
W terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości prywatnej następujące informacje:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda,
c) Numer telefonu kontaktowego
6. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.
7. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora Pocztą Polską (list polecony) na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez zwycięzcę osobiście. Podczas wydania nagrody zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy,legitymacja). Organizator konkursu ma 14 dni roboczych na wysłanie nagrody na wskazany przez Uczestnika adres od dnia odebrania wiadomości o danych do wysyłki.
§ 4 Nagrody
1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Hotel Wieniawa Sp. z o.o., z siedzibą w Rekowie Górnym, przy ulicy Lipowa 24 (dalej „Organizator”).
2. Warunkami powstania prawa do nagrody są: wybór odpowiedzi przez jury; przesłanie przez osobę, której odpowiedź wybrano, do dnia 23.07.2018 r. adresu do wysyłki nagrody.
Zawarcie umowy przeniesienia na Hotel Wieniawa. z o.o., praw autorskich do nazwy. Przeniesienie praw autorskich nastąpi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych. Nazwa może być wykorzystywana bez oznaczenia autora, na wszystkich polach eksploatacji.

3. W konkursie przewidziano nagrody: zaproszenie do restauracji dla 2 osób na kolację składającą się z trzech dań oraz napoi bezalkoholowych
4. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe oraz został wybrany przez Jury w ostatniej części Konkursu.
5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem ul. Lipowa 24, 84-100 rekowo Górne. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://hotelwieniawa.com/hotel/restauracja oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania niniejszego konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator może powiadomić na stronie internetowej Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest wyłącznie Hotel Wieniawa Sp. z o.o.. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 5.
5. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych należących do Organizatora, w serwisach których abonentem domeny jest oraz w tych serwisach, które przygotowywane są przez Organizatora w porozumieniu z podmiotami trzecimi i przenosi na Organizatora wszystkie prawa autorskie majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do całego Zgłoszenia jak i jego poszczególnych elementów bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej jest bezwarunkowe i będzie uprawniać do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, zastosowanie do wielu artykułów. Na Organizatora zostają przeniesione także prawa do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych projektów oraz do wykonywania prawa zależnego. Wykorzystanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może polegać także na wykorzystaniu Zgłoszenia w celu promowania Konkursu, do czego niniejszym Organizator zastrzega sobie prawo.
6. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.